Studia Podyplomowe Biblioterapii

 

Kierownik:  dr Wiktor Czernianin

w.czernianin@psychologia.uni.wroc.pl

Sekretarz:   mgr Kiriakos Chatzipentidis
k.chatzipentidis@psychologia.uni.wroc.pl
telefon: +48 71 367-20-02 wew. 134

czas trwania: 2 semestry (248 godzin teorii i praktyki)


czas rozpoczęcia:  kwiecień 2016 r. - marzec 2017 r.
obecna edycja: III

 

Koszt Studiów (częściowo lub w całości) może być pokryty przez instytucję zatrudniającą kandydata.

Przypominamy o możliwości dofinansowania Studiów dla bezrobotnych przez właściwy dla nich Urząd Pracy.

UWAGA!

Do 30 marca 2016 r. podania należy składać najpierw nie przez system IRK a drogą mailową bądź pocztą tradycyjną do sekretarza Studiów
 


ZASADY REKRUTACJI na IV EDYCJĘ 2017/2018

od 2014 roku obowiązuje rekrutacja elektroniczna

http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=9700

 

Wymagane dokumenty:

Kandydat/kandydatka ma obowiązek zarejestrować się najpierw w systemie IRK i wypełnić kwestionaiusz rekrutacyjny. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, należy wydrukować kwestionariusz i dostarczyć do sekretariatu Instytutu Psychologii wraz z pozostałymi dokumentami:

  1. Podanie wydrukowane z systemu IRK (konieczność rejestracji internetowej)
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopię dyplomu
  3. Kserokopia dowodu osobistego
  4. Dwie fotografie 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem
  5. Umowa o warunkach wnoszenia opłaty w dwóch egzemplarzach 

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Instytut Psychologii UWr., ul.Dawida 1, 50-527 Wrocław

z dopiskiem:

Studia Podyplomowe Biblioterapii
 

Wymagane wykształcenie:
- ukończone wyższe magisterskie lub licencjackie,

Termin rejestracji internetowej: 1.04 – 30.09.2017 r.

Termin składania dokumentów: 1.04 – 30.09.2017 r.

Zasady naboru:
- według kolejności zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona);

Termin rozpoczęcia studiów: termin zostanie podany gdy zgłosi się wymagana liczba kandydatów

Opłata semestralna za studia podyplomowe: 2700 zł

Opłata może ulec znacznemu zmniejszeniu w zależności od liczby chętnych

 Charakterystyka studium

 

  Są studiami typu dokształcającego, przeznaczone dla osób pragnących pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie biblioterapii oraz dla specjalistów z dziedzin pozapsychologicznych (pedagogów, bibliotekarzy, polonistów, wychowawców, pracowników socjalnych i służby zdrowia, także osób duchownych oraz wszystkich pracujących w zawodzie nauczycielskim). Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z stosowaniem biblioterapii w rozwiązywaniu psychologicznych i pedagogicznych problemów jednostki, pojawiających się na różnych etapach życia.
Studia Podyplomowe Biblioterapii adresowane są przede wszystkich do osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem biblioterapii, niemniej jednak program uwzględnia też przygotowanie do pracy naukowej w dziedzinie biblioterapii, metodologię badań naukowych, zgodnie z zaleceniami organizacji międzynarodowych zajmujących się standardami edukacji w zakresie terapii przez sztukę. Uzyskał akceptację Komisji Certyfikacyjnej Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich 'Kajros'.

 

Planowane terminy zajęć w r.ak 2016/2017

w przygotowaniu

Semestr I

21-22.05. - sala 27
11-12.06.-sala 16
 
 

Semestr II

wrzesień 10, 11, s. 27

październik 1, 2, s. 27

listopad 19, 20, s. 27

grudzień 3, 4,  s. 27

styczeń 14, 15, s. 23

luty 4, 5, s. 27

marzec 4, 5, s. 39

 
 

 

 

 

 Uzyskane umiejętności

Teoretyczne i empiryczne przygotowania uczestników Studiów do pracy z książką wśród osób chorych, cierpiących, niedostosowanych społecznie i potrzebujących psychicznego wsparcia, poprzez nauczenie ich umiejętności kierowania czytelnictwem w taki sposób, aby uzyskać efekt terapeutyczny wobec uczestników biblioterapii. Tym samym, wzbogacenie warsztatu pracy przyszłych absolwentów Studiów Podyplomowych Biblioterapii o nowe, szersze spojrzenie na książkę i pokazanie możliwości działań terapeutycznych w oparciu o materiał czytelniczy. Uczestnicy zdobywają najnowszą wiedzę i praktykę biblioterapeutyczną opartą na podstawach psychologiczno-literackich.

 

Studia kończą się uzyskaniem przez uczestników Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie biblioterapii.
 


Bloki zajęć