Regulamin Biblioteki Instytutu Psychologii
Uniwersytetu Wrocławskiego
 
(Aneks do Regulaminu z dn. 14.12.2012 r. ze zmianami z dn. 17.02.2017 r.)
 
 
  
 Rozdział I. Postanowienia ogólne.
 
§ 1
Biblioteka Instytutu Psychologii i biblioteki innych jednostek organizacyjnych (zwane dalej bibliotekami specjalistycznymi) tworzą razem z Biblioteką Uniwersytecką system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
§ 2
Do podstawowych zadań Biblioteki Instytutu Psychologii należy:
 1. organizowanie warsztatu naukowo-dydaktycznego przez dobór, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych zgodnie z ustalonym profilem gromadzenia,
 2. udostępnianie zbiorów własnych oraz uczestniczenie w wypożyczeniach międzybibliotecznych,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej i prac bibliograficznych,
 4. prowadzenie prac dokumentacyjnych i rejestracji publikacji naukowych Instytutu Psychologii, jeśli dyrektor Instytutu Psychologii nie zleci tego zadania innej komórce,
 5. prowadzenie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej, w tym przysposobienia bibliotecznego oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego swoich pracowników,
 6. współpraca z innymi bibliotekami specjalistycznymi.
 
 
Rozdział II.  Organizacja Biblioteki Instytutu Psychologii
 
§ 3
Biblioteka Instytutu Psychologii wchodzi w skład Instytutu Psychologii.
 
§ 4
Zakres specjalizacji Biblioteki Instytutu Psychologii określa dyrektor Instytutu Psychologii.
 
§ 5
Dyrektor Instytutu Psychologii podejmuje decyzje i realizuje zadania w zakresie:
 1. przydzielania pomieszczeń na cele biblioteczne i zapewnienia pracownikom Biblioteki odpowiednich warunków pracy,
 2. ustalania wspólnie z kierownikiem Biblioteki kierunków działalności Biblioteki,
 3. wnioskowania o zmianę struktury organizacyjnej Biblioteki,
 4. przydzielania środków finansowych na działalność Biblioteki i współdecydowania z kierownikiem Biblioteki o bieżących sprawach finansowych Biblioteki,
 5. przedkładania rektorowi wniosków w sprawach zatrudnienia, awansów i odwołania pracowników Biblioteki – w porozumieniu z jej kierownikiem,
 6. przedkładania rektorowi wniosków w sprawach nagród i wyróżnień oraz premii motywacyjnych dla pracowników Biblioteki – w porozumieniu z jej kierownikiem,
 7. wnioskowania o nagrody i wyróżnienia dla kierownika Biblioteki,
 8. ustalania zakresu obowiązków kierownika Biblioteki w porozumieniu z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej,
 9. zatwierdzania kart stanowisk pracy pracowników Biblioteki,
 10. odpowiedzialności - wraz z kierownikiem Biblioteki - za bezpieczeństwo i ochronę mienia Biblioteki,
 11. zatwierdzania regulaminu Biblioteki uzgodnionego wcześniej z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej.
 
§ 6
 
Dyrektor Instytutu Psychologii może powołać komisję biblioteczną.
 1. W skład komisji wchodzą pracownicy Instytutu Psychologii zaakceptowani przez Radę Naukową Instytutu oraz kierownik Biblioteki.
 2. Kadencja komisji bibliotecznej pokrywa się z ustawową kadencją dyrektora Instytutu Psychologii. Do kompetencji komisji bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania Biblioteki:
  1. zgłaszanie propozycji i opiniowanie rozwiązań dotyczących funkcjonowania Biblioteki,
  2. wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem Biblioteki,
  3. wyrażanie opinii w sprawie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
  4. opiniowanie projektów regulaminów bibliotecznych.
 
§ 7
Biblioteką Instytutu Psychologii zarządza jej kierownik, który jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników w niej zatrudnionych.
 
§ 8
Kierownika Biblioteki Instytutu Psychologii powołuje rektor na wniosek dyrektora Instytutu Psychologii, po uzgodnieniu z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej.
 
§ 9
Kierownik Biblioteki Instytutu Psychologii jest odpowiedzialny za realizację zadań bezpośrednio przed dyrektorem Instytutu Psychologii.
 
                                                                       § 10
Do zadań i uprawnień kierownika Biblioteki Instytutu Psychologii należy:
 1. właściwa organizacja pracy podległego personelu,
 2. informowanie dyrektora Instytutu Psychologii o problemach dotyczących Biblioteki oraz przedkładanie propozycji rozwiązań tych problemów,
 3. współdecydowanie razem z dyrektorem Instytutu Psychologii o bieżących sprawach finansowych Biblioteki,
 4. przygotowywanie planów działalności bibliotecznej oraz trybów ich realizacji,
 5. składanie rocznych sprawozdań ze stanu Biblioteki dyrektorowi Instytutu Psychologii i dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej,
 6.  udział w zebraniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką dotyczących istotnych spraw związanych z rozwojem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni i obsługą użytkowników,
 7. współodpowiedzialność wraz z dyrektorem Instytutu Psychologii za bezpieczeństwo i ochronę mienia Biblioteki, za właściwe jej zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem,
 8. współpraca z administracją Instytutu Psychologii w sprawach dotyczących zabezpieczenia zbiorów,
 9. przedkładanie dyrektorowi Instytutu Psychologii wniosków w sprawach zatrudnienia i awansów pracowników Biblioteki, wnioskowanie o odwołanie pracownika,
 10. dbałość o dyscyplinę pracy i pełne wykorzystanie czasu przez podległych pracowników,
 11. określanie zakresów czynności pracowników,
 12. dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i szkolenie pracowników,
 13. przygotowywanie wniosków o nagrody i wyróżnienia oraz premii motywacyjnych dla pracowników Biblioteki,
 14. opracowywanie planów urlopowych pracowników,
 15. rozstrzyganie spraw nie objętych regulaminem.
 
§ 11
Kierownik Biblioteki bierze udział w posiedzeniach Rady Naukowej Instytutu Psychologii  z głosem doradczym.

§12
 1. Przekazywanie funkcji kierownika Biblioteki odbywa się protokolarnie, z udziałem komisji zdawczo-odbiorczej, powołanej przez dyrektora Instytutu Psychologii.
 2. Protokół zdawczo-odbiorczy winien zawierać:
- protokół z przeprowadzonego skontrum, zgodnie z Regulaminem kontroli zbiorów bibliotek specjalistycznych UWr,
- wykaz spraw załatwionych i niezałatwionych,
- wykaz spraw bieżących,
 1. Dyrektor Instytutu Psychologii przekazuje nowo powołanemu kierownikowi dokumentację dotyczącą działalności Biblioteki oraz jej pieczęcie.
 
§ 13
Pomieszczenia biblioteczne powinny:
 1. odpowiadać warunkom bezpiecznego przechowywania zbiorów i posiadać rezerwę,
 2.  umożliwiać zorganizowanie czytelni i wypożyczalni oraz ich właściwe wyposażenie, a przez to zapewniać sprawną obsługę informacyjną użytkowników.
 
§ 14
 Przydzielone Bibliotece środki budżetowe winny zabezpieczać:
 1. uzupełnianie zbiorów gwarantujące zaspokajanie potrzeb naukowych i dydaktycznych w zakresie specjalizacji Biblio­teki,
 2. pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Bib­lioteki i jej wyposażeniem,
 3. konserwację zbiorów.
 
§ 15
Materiały biurowe, meble, sprzęt biblioteczny i urządzenia techniczne są dostarczane Bibliotece przez służby administracyjne Instytutu Psychologii w porozumieniu z kierownikiem Biblioteki.
 
§ 16
Druki biblioteczne kupuje Biblioteka ze środków finansowych przyznanych przez dyrektora Instytutu Psychologii.
 
 
Rozdział III. Współpraca bibliotek w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego
 
§ 17
Biblioteka  Instytutu Psychologii  ściśle współpracuje z innymi bibliotekami specjalistycznymi i z Biblio­teką Uniwersytecką w zakresie  gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów oraz działalności informacyjnej.  Współpracę bibliotek specjalistycznych organizuje Biblioteka Uni­wersytecka za pośrednictwem Oddziału Informacji Naukowej.
§ 18
Biblioteka  Instytutu Psychologii   zobowiązana jest do:
 1. przekazywania rocznych sprawozdań i planów pracy  Oddziałowi Informacji Naukowej,
 2. regularnego uzupełniania bazy publikacji pracowników Instytutu Psychologii,
 3. uzupełniania  centralnego katalogu książek i czasopism,
 4. przekazywania aktualnych informacji na stronę domową Biblioteki Uniwersyteckiej,
 5. promowania działań Biblioteki Uniwersyteckiej w Instytucie Psychologii, 
 6. przekazywania protokołów skontrum i selekcji do akceptacji dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej,
 7. uczestniczenia w szkoleniach i pokazach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką.
 
 
§ 19
Bibliotece Instytutu Psychologii, podobnie jak i innym  bibliotekom specjalistycznym przysługuje pierwszeństwo w otrzymywaniu dubletów i druków zbędnych Biblioteki Uniwersyteckiej.
 
§ 20
Bibliotece Uniwersyteckiej przysługuje pierwszeństwo w otrzymywaniu dubletów i druków zbędnych z  Biblioteki  Instytutu Psychologii .
 
 
Rozdział IV. Gromadzenie zbiorów
 
§ 21
Biblioteka Instytutu Psychologii gromadzi materiały biblioteczne niezbędne do pracy naukowej i dydaktycznej w ścisłej współpracy z pracownikami Instytutu Psychologii mającymi w tym zakresie głos doradczy.
 
§ 22
Biblioteka Instytutu Psychologii prowadzi na bieżąco ewidencję dezyderatów i zamówień oraz akcesję wpływów.
 
§ 23
Biblioteka Instytutu Psychologii nie gromadzi starych druków i rękopisów.
 
§ 24
Biblioteka Instytutu Psychologii prowadzi selekcję swych zbiorów:
 1. wyłączane są materiały zdezaktualizowane, zniszczone i nieodpowiadające zakresowi gromadzenia zbiorów oraz dublety,
 2. protokoły materiałów wyselekcjonowanych zatwierdza rektor na wniosek działającej w Bibliotece Uniwersyteckiej Komisji do spraw Selekcji Zbiorów, po aprobacie dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej,
 3. druki zbędne, mogące służyć jako materiał do wymiany, prze­kazywane są do Biblioteki Uniwersyteckiej.
 
 
Rozdział V. Opracowanie zbiorów
 
 
§ 25
Opracowanie zbiorów obejmuje następujące czynności:
 1. katalogowanie komputerowe wydawnictw zwartych (tworzenie rekordów egzemplarza) i tradycyjne czasopism,
 2. ewidencję wpływów i ubytków,
 3. prowadzenie inwentarzy,
 4. opracowanie techniczne,
 5. opracowanie rzeczowe tradycyjne i komputerowe,
 6. włączanie kart do katalogów
 7. melioracje katalogów.
 
§ 26
Wpływające do Biblioteki materiały winny być opracowywane na bieżąco.
 
§ 27
Biblioteka Instytutu Psychologii uczestniczy w centralnym opracowaniu wydawnictw zwartych organizowanym przez Bibliotekę Uniwersytecką.
 
§ 28
Biblioteka Instytutu Psychologii nie uczestniczy  w  komputerowym katalogowaniu wydawnictw ciągłych i w związku z tym:
 1. sporządza dodatkowo kartę główną do katalogu centralnego bibliotek specjalistycznych,
 2.  przekazuje karty na bieżąco do Biblioteki Uniwersyteckiej.
  
Rozdział VI. Udostępnianie zbiorów
 
§ 29
Prawo do korzystania z usług Biblioteki Instytutu Psychologii posiadają:
 1. użytkownicy indywidualni,
 2. biblioteki uprawnione do wypożyczeń międzybibliotecznych, za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Uniwersyteckiej.
 
§ 29 a
Studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają prawo do indywidualnych warunków korzystania ze zbiorów Biblioteki, których udostępnianie uregulowane jest niniejszym Regulaminem. 
 
 
§ 30
Korzystający ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnionych im materiałów i odpowiadają za wszelkie straty powstałe z ich winy. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, czytelnik ma obowiązek zauważone defekty zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 
 
§ 31
Godziny pracy Biblioteki Instytutu Psychologii podaje się do wiadomości czytelników poprzez wywieszenie odpowiedniego harmonogramu oraz podanie informacji na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Każdorazowa zmiana godzin pracy wymaga osobnego zawiadomienia czytelników w formie pisemnego ogłoszenia przez kierownika Biblioteki.
 
§ 32
Zbiory Biblioteki udostępnia się:
 1. w  czytelni,
 2. poprzez wypożyczanie indywidualne poza Bibliotekę,
 3. poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne.
 
 
 
 
CZYTELNIA
 
§ 33
Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem Biblioteki.
 
 
§ 34
Warunkiem korzystania z czytelni jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wpisanie się do księgi odwie­dzin.
 
 
§ 35
W czytelni udostępnia się zbiory własne Biblioteki, a także materiały dydaktyczne zostawiane przez wykładowców Instytutu Psychologii:
 
 1. czytelnik może zamówić jednorazowo 5 wol. dzieł,
 2. korzystanie ze zbiorów czasopism w czytelni odbywa się na zasadzie wolnego  dostępu do półek z obowiązkiem wpisania się do księgi odwiedzin i oddania „karty książki” pracownikowi Biblioteki,
 3. pozostałe materiały znajdujące się w czytelni  zamawia się  u pracownika Biblioteki,
 4. materiały biblioteczne przechowywane w magazynie należy zamawiać w godzinach pracy wypożyczalni,
 5. warunkiem wypożyczenia materiałów z czytelni w celu ich powielenia jest wpisanie informacji o godzinie wyjścia w księdze odwiedzin w rubryce „uwagi”, przy czym  w punkcie kserograficznym materiały mogą pozostawać nie dłużej niż  godzinę,
 
§ 36
W czytelni jest możliwy dostęp do Internetu:
 
 1. w czytelni znajdują się  stanowiska komputerowe przeznaczone wyłącznie do poszukiwań bibliograficznych; dostęp do stanowiska komputerowego otrzymuje się po zostawieniu ważnego dokumentu  tożsamości i wpisaniu się do księgi odwiedzin,
 2. istnieje możliwość korzystania z własnych komputerów przenośnych (notebooków); czytelnicy mogą podłączyć się do sieci energetycznej na wydzielonych stanowiskach w  czytelni za zgodą  pracownika Biblioteki,
 3. studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają do dyspozycji w czytelni    stanowisko   komputerowe przystosowane dla osób z dysfunkcją wzroku.
 
§ 37
Zbiory własne oraz materiały dydaktyczne zostawiane przez wykładowców Instytutu Psychologii udostępnia się w czytelni po dopełnieniu przez czytelnika obowiązujących w Bibliotece formalności, tj. zostawienie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, złożenie zamówienia, wpis w księdze odwiedzin.
 
§ 38
Wynoszenie materiałów udostępnianych w czytelni poza Biblio­tekę bez zgody pracownika Biblioteki - jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.
 
§ 39
Czytelnik może korzystać z materiałów przyniesionych ze sobą po uprzednim okazaniu ich pracownikowi Biblioteki,  zostawieniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i wpisaniu się  do  księgi odwiedzin.
 
§ 40
Użytkowników czytelni obowiązuje:
 1. pozostawienie w szatni wierzchnich okryć, teczek, toreb, pokrowców na laptopy i inne urządzenia elektroniczne itp.,
 2. wpisanie się czytelnie do księgi odwiedzin oraz pozostawienie u dyżurującego bibliotekarza dokumentu uprawniającego do korzystania z czytelni,
 3. zachowanie ciszy, zakaz palenia tytoniu oraz zakaz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów,
 4. uzyskanie zgody dyżurującego bibliotekarza na korzystanie z prywatnego sprzętu elektronicznego,
 5. uzyskanie zgody dyżurującego bibliotekarza na zrobienie zdjęć własnym aparatem fotograficznym bez użycia lampy błyskowej,
 6. wyciszenie telefonów komórkowych. 
 
 
§ 41
 
Po zakończeniu pracy w czytelni, przed jej opuszczeniem, czytelnik jest zobowiązany oddać dyżurnemu bibliotekarzowi wszystkie udostępnione mu materiały biblioteczne w niezmienionym stanie. Po rozliczeniu się dyżurujący bibliotekarz oddaje czytelnikowi dokument tożsamości.
 
 
WYPOŻYCZANIE
 
 
§ 42
Wypożyczanie jest prowadzone dla:
 1. studentów, doktorantów  i uczestników studiów podyplomowych Instytutu Psychologii, zwanych dalej studentami,
 2. pracowników Instytutu Psychologii.
 
 
 
                                                                  § 43
 1. Zapisy do Biblioteki Instytutu Psychologii prowadzone są wyłącznie w trybie online poprzez system formularzy elektronicznych dostępnych na stronie www.bu.uni.wroc.pl. Zapis do Biblioteki Instytutu Psychologii jest równocześnie zapisem do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
 2. Studenci posiadający elektroniczną legitymację studencką wydawaną od roku akademickiego 2008/2009  wypełniają i wysyłają formularz nr 1, a następnie w celu bezpłatnego aktywowania konta bibliotecznego udają się do Biblioteki Instytutu Psychologii  (Wypożyczalnia, ul. Dawida 1, I piętro, pokój nr 41) lub do Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu  (ul. Karola Szajnochy 7/9, I piętro, pokój nr 14).
Wymagane do aktywowania konta bibliotecznego  dokumenty: karta zobowiązań studenta/doktoranta opatrzona pieczęcią odpowiedniego dziekanatu, dowód osobisty lub elektroniczna legitymacja studencka.
 1. Studenci nieposiadający elektronicznej legitymacji studenckiej wypełniają i wysyłają formularz nr 2 oraz (po upływie ok. 30 minut od momentu wysłania formularza) muszą udać się do Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. K. Szajnochy 7/9, I piętro, pok. 14) w celu odbioru karty bibliotecznej (opłata za kartę zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu) Wymagane dokumenty: legitymacja studencka, dowód osobisty, karta zobowiązań.
 
 
 1. Pracownicy Instytutu Psychologii wypełniają i wysyłają  formularz nr 3, a następnie  muszą udać się do Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. K. Szajnochy 7/9, I piętro, pok. 14) z dowodem osobistym w celu odbioru karty bibliotecznej (opłata za kartę zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej)
 
§ 44
Aktywowane na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej konto biblioteczne  lub karta biblioteczna, uprawniające do wypożyczania książek, ważne jest przez okres bieżącego roku akademickiego. Uaktywnienie go ich na następny rok akademicki  wymaga rozliczenia wypożyczeń z poprzedniego roku akademickiego oraz okazania następujących dokumentów:  indeksu z wpisem na bieżący rok akademicki lub ważnej legitymacji studenckiej (pieczątka i wpis na bieżący rok akademicki).
 
§ 45
Czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę o każdej zmianie danych osobowych i danych kontaktowych
 
 1. W Bibliotece Instytutu Psychologii (bez konieczności udawania się do Biblioteki Uniwersyteckiej) można :
  1. zgłosić zagubienie karty bibliotecznej w celu zablokowania konta wypożyczeń, w przeciwnym wypadku za wszystkie wypożyczenia dokonane przez inną osobę odpowiedzialność ponosi właściciel karty,
  2. zgłosić zmianę adresu, e-maila, numeru telefonu,
  3. dopisać drugi kierunek studiów oraz formę studiów,
 
 1. Zmianę nazwiska lub imienia należy zgłaszać, w przypadku posługiwania się karta biblioteczna bez zdjęcia uprawniającą do wypożyczania na zewnątrz i do korzystania na miejscu z materiałów bibliotecznych - tylko w Wypożyczalni  Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Natomiast w przypadku posługiwania się legitymacją studencką – w odpowiednim dziekanacie.
 
§ 46
 1. Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie. Nieprzestrzeganie tego postanowienia pociąga za sobą pozbawienie prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Psychologii właściciela karty oraz osoby bezprawnie z niej korzystającej.
 2. Student ze stwierdzoną niepełnosprawnością ma prawo wyznaczyć pełnomocnika do wypożyczania i prolongowania książek.
 
§ 47
Wypożyczanie książek dla pracowników i studentów Instytutu Psychologii:
 1. Pracownicy będący nauczycielami akademickimi, mogą jednorazowo posiadać na koncie 20 książek (woluminów) wypożyczonych na maksymalny okres 180 dni, z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.
 2. Pracownicy Instytutu Psychologii nie będący nauczycielami akademickimi, mogą posiadać na koncie 20 książek (woluminów) wypożyczonych na maksymalny okres 180 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.
 3. Studenci Instytutu Psychologii studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą jednorazowo posiadać na koncie 10 książek (woluminów) wypożyczonych na maksymalny okres 90 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.
 4. Doktoranci Instytutu Psychologii mogą jednorazowo posiadać na koncie 15 książek (woluminów) wypożyczonych na maksymalny okres 90 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.
 5. Uczestnicy studiów podyplomowych Instytutu Psychologii mogą jednorazowo posiadać na koncie 10 książek (woluminów) wypożyczonych na maksymalny okres 90 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego .
6. W uzasadnionych przypadkach ilość woluminów niezbędna do pracy naukowej i dydaktycznej może zostać zwiększona, a termin zwrotu prolongowany.
7. Studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają możliwość:
 1. wypożyczenia książek ponad wyznaczone dla studentów limity, według uzasadnionych indywidualnych potrzeb,
 2. wyznaczenia pełnomocnika do wypożyczania  i prolongowania książek (pełnomocnik osoby niepełnosprawnej przedstawia w  wypożyczalni Biblioteki Instytutu Psychologii upoważnienie podpisane przez niepełnosprawnego studenta zawierające serię i numer dowodu osobistego pełnomocnika)   
 
§ 48
 
Do korzystania z usług wypożyczalni tracą prawo:
 1. studenci – po wygaśnięciu uprawnień studenckich lub niedopełnieniu formalności wymaganych  przy  prolongacie uprawnień,
 2. pracownicy – po ustaniu stosunku pracy,
 3. użytkownicy uporczywie naruszający postanowienia regulaminu Biblioteki.
 
    
§ 49
 
1. Czytelnik składa zamówienie do wypożyczalni przez katalog on-line Biblioteki Uniwersyteckiej
 1. zarejestrowanie wypożyczenia i zwrotu w systemie komputerowym zastępuje obieg rewersów i jest równoznaczne z przyjęciem przez czytelnika odpowiedzialności za wypożyczone dzieło oraz jego zwrot w ustalonym terminie. Jedynie książki nieposiadające rekordów w bazie danych wypożyczane są na podstawie czytelnie wypełnionego rewersu.
 2. na książki nie opracowane komputerowo czytelnik wypełnia tradycyjny rewers.
3. Czytelnicy odbierają zamówione książki w wypożyczalni, po przedłożeniu ważnej na bieżący rok akademicki karty bibliotecznej.
4. Książki nie odebrane przez zamawiającego w ciągu pięciu dni od daty złożenia zamówienia odsyła się do magazynu.
 
§ 50
Nie wypożycza się poza Bibliotekę :
 1. zbiorów specjalnych (maszynopisów prac  doktorskich i habilitacyjnych),
 2. dzieł wydanych do roku 1950,
 3. czasopism,
 4. słowników, encyklopedii i innych wydawnictw informacyj­nych,
 5. dzieł rzadkich i cennych,
 6. dzieł z księgozbioru czytelni,
 7. dzieł wymagających konserwacji,
 8. egzemplarzy specjalnie oznaczonych z przeznaczeniem do korzystania na miejscu (materiały dydaktyczne zostawiane przez wykładowców).
 
W uzasadnionych przypadkach dzieła wymienione w pkt od 2 do 8 mogą zostać wypożyczone za zgodą kierownika Biblioteki Instytutu Psychologii.
 
§ 51
W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu lub skrócić czas wypożyczenia.
 
§ 52
W razie potrzeby czytelnik może uzyskać jednorazową prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła po okazaniu go pracownikowi Biblioteki pod warunkiem, że nie zostało ono w tym czasie zamówione przez innego czytelnika.
 
 
§ 53
W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu określonego regulaminem Biblioteka stosuje następujące sankcje:
 1. blokowanie konta czytelnika,
 2. upomnienie indywidualne,
 3. upomnienie zbiorowe – przekazanie do dziekanatów listy studentów zalegających ze zwrotem książek.
 
§ 54
Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych biblioteka ma prawo pobierać kary pieniężne. Wysokość kary ustala kierownik Biblioteki w porozumieniu z dyrektorem Instytutu Psychologii.
 
§ 55
1. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dzieła czytelnik jest obowiązany odkupić je w takim samym wydaniu oraz wykonać oprawę introligatorską, jeżeli zagubione (uszko­dzone) dzieło taką posiadało.
2. Jeżeli odkupienie identycznego dzieła nie jest możliwe, Biblioteka ustala sposób uregulowania zobowiązań czytelnika poprzez:
a) odkupienie dzieła w nowszym wydaniu,
b) odkupienie innego dzieła wskazanego przez Bibliotekę, w cenie stanowiącej wielokrotność (zgodnie z obowiązującą w Bibliotece Uniwersyteckiej instrukcją wyceny) ceny inwentarzowej zagubionego lub zniszczonego dzieła,
c) dostarczenie oprawionej kopii kserograficznej zagubionego lub zniszczonego dzieła,
Dodatkowo przewiduje się opłatę związaną z opracowaniem komputerowym dzieła, koszt pasków kodowych, superekslibrisu, zabezpieczeń w wysokości ustalonej przez kierownika Biblioteki w porozumieniu z dyrektorem Instytutu Psychologii.
 
§ 56
Jeśli zagubiony został tom z dzieła wielotomowego i odkupienie dzieła w takim samym wydaniu jest niemożliwe, czytelnik winien dostarczyć całość wydania wielotomowego.
 
WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE
 
§ 57
Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne w zakresie udostępniania  własnych zbiorów innym bibliotekom za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Uniwersyteckiej.
Rozdział VII. Działalność informacyjna
 
 
§ 58
Biblioteka udziela informacji biblioteczno-bibliograficznych w oparciu o zbiory własne, a także pośredniczy w uzyskiwaniu informacji od innych bibliotek i ośrodków naukowych.
 
 
§ 59
Biblioteka wprowadza dane opublikowanych prac naukowo-badawczych pracowników Instytutu Psychologii do bazy „Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego” oraz sukcesywnie przekazuje informacje do Biblioteki Uniwersyteckiej.
 
§ 60
Do obowiązków Biblioteki należy prowadzenie zajęć z przyspo­sobienia bibliotecznego oraz informacji naukowej dla studen­tów stacjonarnych Instytutu Psychologii.